Urlop ojcowski – zasady, wymiar, wniosek, zmiany

Urlop ojcowski to, w przeciwieństwie do urlopu tacierzyńskiego, urlop przysługujący wyłącznie ojcu i zupełnie niezależnie od tego pierwszego.

(O tacierzyńskim pisałam tutaj: https://www.mamamyself.pl/2019/09/23/urlop-macierzynski-zmiany-2019-urlop-dla-ojca-i-czlonkow-najblizszej-rodziny/ )

Urlop ojcowski jest jego samodzielnym uprawnieniem.

Oznacza to, że ojciec może wykorzystać urlop macierzyński (tzw. tacierzyński) za matkę dziecka (jeśli ta zrezygnuje z części urlopu i wróci do pracy lub nie może być na urlopie ze względu np. na przebywanie w szpitalu), a następnie własny urlop ojcowski. Urlop ojcowski jest też niezależny od urlopu rodzicielskiego, wypoczynkowego i wychowawczego. Może trwać też w czasie urlopu macierzyńskiego matki dziecka. Co więcej, przysługuje też ojcu – pracownikowi, gdy matka nie jest pracownicą, a więc gdy sama nie ma praw do urlopów związanych z rodzicielstwem. Ojciec ma prawo wykorzystać ten urlop bez konieczności wykorzystywania pozostałych. Można powiedzieć, że to taki specjalny bonus tylko dla niego.

O urlop ojcowski może się ubiegać ojciec pracownik, podlegający przepisom Kodeksu pracy

Urlop ojcowski – wymiar

Urlop ojcowski trwa zawsze (niezależnie od tego, czy matka urodziła jedno dziecko czy bliźnięta lub więcej) maksymalnie 2 tygodnie. Można go wykorzystać do ukończenia przez dziecko 24 miesięcy. W przypadku adopcji do  upływu  24  miesięcy  od  dnia  uprawomocnienia  się  postanowienia orzekającego  przysposobienie  dziecka  i  nie  dłużej  niż  do  ukończenia  przez dziecko 7  roku  życia. W  przypadku dziecka, wobec  którego podjęto decyzję o  odroczeniu  obowiązku  szkolnego,  nie  dłużej  niż  do  ukończenia  przez  nie 10  roku  życia). Można go rozbić na dwie części, ale żadna nie może być krótsza niż tydzień (tydzień kalendarzowy, czyli włącznie z weekendami 7 dni kalendarzowych).

Urlop ojcowski – wniosek

Udziela się go na pisemny wniosek, który należy złożyć najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem korzystania z urlopu. Taki wniosek pracodawca musi uwzględnić. We wniosku należy napisać dane pracownika oraz okres, na jaki ma być udzielony urlop.
Wniosek o urlop ojcowski powinien zawierać takie dane, jak:

miejscowość i datę założenia wniosku,
imię i nazwisko pracownika,
dane pracodawcy,
prośbę o udzielenie urlopu,
imię i nazwisko dziecka,
datę urodzenia dziecka,
wymiar urlopu,
datę początkową i końcową urlopu,
podpis pracownika.

Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:
a) odpis lub kopia aktu urodzenia dziecka – krajowego lub zagranicznego;

b) informacja od pracownika czy korzystał już z urlopu ojcowskiego, a jeśli tak to w jakiej części:

c) w przypadku przysposobienia dziecka – kopię decyzji sądu w tej sprawie;

d) w przypadku dziecka z odroczonym obowiązkiem szkolnym – kopię decyzji w tym zakresie.

Urlop ojcowski udzielany jest na pisemny wniosek.

Urlop ojcowski – wynagrodzenie

Za okres urlopu ojcowskiego pracownikowi przysługuje 100% średniego wynagrodzenia, wyliczonego na podstawie ostatnich 12 miesięcy. Wypłaty tej dokonuje ZUS.

Zmiany Parlamentu Europejskiego

4 kwietnia 2019 Parlament Europejski przyjął dyrektywę, zgodnie z którą, w związku z tym, że większość ojców nie korzysta z prawa do urlopu rodzicielskiego niniejsza dyrektywa wydłuża z jednego do dwóch miesięcy minimalny okres urlopu rodzicielskiego, którego nie można przenieść z jednego rodzica na drugiego w celu zachęcenia ojców do skorzystania z urlopu rodzicielskiego, przy jednoczesnym zachowaniu prawa każdego z rodziców do skorzystania z co najmniej czterech miesięcy urlopu rodzicielskiego, jak przewidziano w dyrektywie 2010/18 / UE. Celem zapewnienia, że co najmniej dwa miesiące urlopu rodzicielskiego są dostępne wyłącznie dla każdego rodzica i że nie można go przenieść na drugiego rodzica, jest zachęcenie ojców do korzystania z ich prawa do takiego urlopu. Promuje także i ułatwia ponowną integrację matek na rynku pracy po okresie urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego.

(Google translate przetłumaczyło, ale chyba wszystko wydaje się jasne?).

Urlop ojcowski i nie tylko to dla ojca dziecka

Ten urlop wyłącznie dla ojca, będzie obok niezbywalnego co najmniej dziesięciodniowego urlopu ojcowskiego wyłącznym prawem każdego rodzica. Jak widać, Parlament Europejski chce, aby w opiekę nad dzieckiem mógł się zaangażować też ojciec. I to bez uszczerbku dla kariery i wysokości wynagrodzenia. Niedługo pewnie ojciec pracownik otrzyma nie tylko pełnopłatny urlop ojcowski, ale też osobisty urlop rodzicielski. Posiada też prawo do wykorzystania części urlopu macierzyńskiego za matkę dziecka. Całość brzmi jak bardzo obiecujący projekt zmian w społeczeństwie, gdzie matka może z powodzeniem pogodzić życie rodzinne i zawodowe. Zobaczymy, jak będzie się to kształtować w najbliższej przyszłości.

Posts created 32

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Related Posts

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top